:
128,10

Wijzigingen Basisverzekering 2021

Wijzigingen basisverzekering 2021


In dit overzicht staan de belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering per 1 januari 2021.
We noemen alleen de wijzigingen die de voorwaarden voor uw zorgverzekering echt veranderen.
Niet de situaties waarin wij de voorwaarden alleen beter of duidelijker hebben opgeschreven.
Per wijziging is aangegeven waarom de wijziging is doorgevoerd en wat dit voor u kan betekenen.

Wat verandert er voor u?

Herstelzorg na corona

Wijziging per 1 januari 2021

De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona.
Voor mensen die corona hebben gehad en daar langdurig klachten aan overhouden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het basispakket voor paramedische herstelzorg.
Dit omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie die gericht is op de herstel van
patiënten met ernstige COVID-19.
Door deze tijdelijke maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed.
De uitbreiding van de basisverzekering geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar.

Dat zit zo:

De aanspraak op herstelzorg na corona geldt voor 6 maanden en dit kan, bij een verwijzing van een medisch specialist, verlengd worden met nog eens 6 maanden.
Medewerking aan een landelijk corona-onderzoek is, voor zowel de zorgverlener als patiënt, verplicht.

Wij vergoeden:
  • maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie;
  • maximaal 8 uur ergotherapie;
  • maximaal 7 uur diëtetiek.

Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel

Wijziging per 1 januari 2021

Vanaf 2021 wordt dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed op de basisverzekering.
Voorheen viel deze zorg onder een subsidieregeling.

Diabeteshulpmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021

De diabeteshulpmiddelen worden vanaf 1 januari 2021 allemaal vergoed als hulpmiddelenzorg.
In 2020 viel nog een deel onder de medisch-specialistische zorg.
Deze hulpmiddelen worden toegevoegd aan de vergoeding hulpmiddelenzorg:
  • continue glucose monitoring en flash glucose monitoring (freestyle libre) 
  • insulinepompen
  • ketonenteststrips
Wat betekent dit voor u?

Heeft u diabetes mellitus en gebruikt u daarvoor continue glucose monitoring, flash glucose monitoring of een insulinepomp?
Dan verloopt de bekostiging niet meer via het ziekenhuis.
Alle kosten van de hulpmiddelen, plus de kosten van de ketonenteststrips, vallen vanaf 1 januari 2021 onder hulpmiddelenzorg.

Eigen Risico bij Orgaandonatie

Wijziging per 1 januari 2021


Een weefsel- of orgaandonor hoeft geen verplicht eigen risico te betalen over nacontroles die nodig zijn tot maximaal 13 weken na de transplantatie.
Bij leverdonatie is die periode 26 weken. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat alle zorg na die periode buiten het eigen risico blijft.
Voorwaarde is wel dat die zorg te maken heeft met de donatie.

Wat betekent dit voor u?

Doneert u zelf een orgaan of weefsel? Dan vergoedt de basisverzekering van de ontvanger úw medische kosten tijdens de eerste 13 weken na de donatie.
Of tijdens de eerste 26 weken bij een leverdonatie.
Daarna vergoedt uw eigen basisverzekering deze kosten. In 2020 betaalt u over nacontroles al geen eigen risico.
Vanaf 2021 geldt dat ook voor andere medische kosten die te maken hebben met de donatie.

Eigen Bijdragen

Wijziging per 1 januari 2021

De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

Wat betekent dit voor u?

Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage.
De bedragen voor eigen bijdragen voor 2021 volgen later.

Fysiotherapie en oefentherapie bij COPD

Wijziging per 1 januari 2021

De basisverzekering vergoedt fysio- en oefentherapie bij COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) vanaf de 1e behandeling.
Er geldt een maximum aantal behandelingen, afhankelijk van de ernst van de ziekte.
Vanaf 1 januari 2021 wordt dit aantal verruimd voor een deel van de patiënten met symptomen in klasse B.


Wat betekent dit voor u?


Heeft u COPD in GOLD-stadium II of hoger?
Dan vergoedt de basisverzekering fysio- en oefentherapie vanaf de 1e behandeling.
Als uw symptomen, ziektelast en risico op longaanvallen van een bepaalde ernst zijn, dan vergoedt de basisverzekering in 2021 meer behandelingen.


Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)

Wijziging per 1 januari 2021

GZSP werd tot 2020 betaald uit een subsidie.
Deze zorg wordt in 2 stappen overgeheveld naar de basisverzekering. In 2020 de zorg van de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten.
Vanaf 1 januari 2021 vergoedt de basisverzekering ook deze zorg door de gedragswetenschapper, paramedische zorg en dagbehandeling in een groep.


Wat betekent dit voor u?


Voor kwetsbare mensen met meerdere gezondheidsproblemen en voor mensen met een verstandelijke beperking kon de huisarts vanaf 2020 al een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) inschakelen.
Vanaf 1 januari 2021 kunnen zij ook andere zorgverleners inschakelen.
Ook dagbehandeling in een groep kan onderdeel zijn van die zorg.
Dit wordt nu allemaal vergoed vanuit de basisverzekering.
Wel vallen de kosten onder uw eigen risico en moet u ons soms vooraf om toestemming vragen.


Geneesmiddelen (ziekte van Gaucher)


Wijziging per 1 januari 2021

Geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher vallen vanaf 2021 niet meer onder geneesmiddelen, maar onder medisch-specialistische zorg.

Wat betekent dit voor u?

Gebruikt u in 2021 geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher?
Dan brengt de apotheek die niet meer bij u in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan.
Zij declareren de kosten rechtstreeks bij ons (via het dbc-systeem) als medisch-specialistische zorg.

Totale Parentale Voeding (TPV)

Wijziging per 1 januari 2021

Pompen voor toediening van parenterale voeding (voeding via een infuus) vallen vanaf 2021 niet meer onder de hulpmiddelen maar onder de medisch-specialistische zorg. Ook de voeding hoort daarbij.

Wat betekent dit voor u?

Patiënten met een aandoening aan het maagdarmkanaal moeten hun voeding soms krijgen via een infuus in de bloedbaan.
Dat kan vaak thuis gebeuren.
Tot dit jaar was het onduidelijk wie welke kosten precies in rekening mocht brengen.
Vanaf 1 januari 2021 lopen alle kosten voor de pomp en de voeding via het ziekenhuis.
U krijgt dan geen rekeningen meer van de leverancier van de hulpmiddelen of van de apotheek.

Zittend Ziekenvervoer voor GZSP

Wijziging per 1 januari 2021

Met de opname van GZSP in de basisverzekering (zie hierboven), vergoedt de basisverzekering voor enkele specifieke groepen vanaf 1 januari 2021 ook het vervoer van en naar dagbehandeling GZSP.

Wat betekent dit voor u?

Krijgt u dagbehandeling in een groep als onderdeel van GZSP? Dan vergoedt de basisverzekering soms ook het zittend ziekenvervoer naar de dagbehandeling.
U moet ons daarvoor wel vooraf toestemming vragen. Voor het vervoer betaalt u een eigen bijdrage.
Ook vallen de kosten onder uw eigen risico.
©Bron: De Amersfoortse en ONVZ