:
107,27

Over TCF Zorg

Kantoorgegevens:

  • Amstelgeld B.V. h.o.d.n. Internetverzekeren.nl
  • Telefoon: 033 - 463 16 75
  • E-mail: info@internetverzekeren.nl
  • KvK: 06075323
  • AFM: 12005351 
  • Kifid: 300.002681 
Tcfzorg.nl is een onderdeel van Internetverzekeren.nl.

Disclaimer

Execution only

Als jij via www.tcfzorg.nl zelf een berekening maakt of een verzekering sluit, dan handel je volgens het principe van “execution only”.
Dat wil zeggen dat jij van ons, géén advies krijgt en dat je zelf jouw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens jou het beste bij jou past.

Tcfzorg.nl voor je goedkope  zorgverzekering

Tcfzorg.nl , al ruim 30 jaar gespecialiseerd in zorgverzekeringen, heeft met diverse zorgverzekeraars een collectief contract met een hoge korting afgesloten waardoor jij een lagere premie betaalt.

Tcfzorg.nl voordeel voor iedereen

Iedereen kan profiteren van de Tcfzorg.nl voordelen. Je hoeft niet eerst ergens lid van te worden of op andere manieren een verplichting aan te gaan. Wij zijn al jaren bemiddelaar voor diverse zorgverzekeraars, je betaalt de premie aan je zorgverzekeraar en de zij keert de vergoedingen uit. Via je zorgverzekeraar kun je zelf je declaraties indienen, ieder jaar je Eigen Risico en/of dekking Aanvullende Verzekering (en) wijzigen en hou je overzicht op je Eigen Risico en Eigen Bijdrage's

Informatie over onze dienstverlening.

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht jou voorafgaand aan de tot stand koming van een financiele overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Onze diensten

Met de vergunning die wij hebben mogen wij bemiddelen in zorgverzekeringen.
Wij richten ons op degenen die hun zorgverzekeringen zoveel mogelijk zelf (willen) regelen.
Onze site verstrekt géén adviezen.
Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade die jij ondervindt door de door jou gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn volledig advies vrij.
Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap van hebben kunnen aanbieden.

Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen.
Bij onze aanbiedingen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming, geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiele producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de producten van verzekeringsmaatschappijen, hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen.

De wijze waarop wij worden beloond

Wij ontvangen van de maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die een onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening gebracht wordt. De kostenvergoeding is een vast bedrag, onafhankelijk van de premiehoogte.

Klachten

Als je een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze bemiddeling, verzoeken wij jou ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met jou op.
Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je met uw klacht terecht bij het:


Klachteninstituut Financiele Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel 0900-3552248
E-mail : consument@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Je kunt zich desgewenst tot de burgelijke rechter wenden, Nederlands recht is van toepassing.
Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan Tcfzorg.nl niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.
De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.
Aan de verstrekte informatie kun je dan ook geen rechten ontlenen.
Tcfzorg.nl , haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).
Alle opgenomen informatie in de ruimste zin des woords is in eigendom of in licentie van Tcfzorg.nl , tenzij anders vermeld.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site(s).

Het is niet toegestaan de inhoud van de site(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of aan derden beschikbaar te stellen.
Nederlands recht is van toepassing.

Privacy Reglement

Als bemiddelaar is Tcfzorg.nl overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering.
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Tcfzorg.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


 
zorgverzekering vergelijken

.
.
.
.
.