Disclaimer | TCF Zorgverzekeringen

betaal geen euro teveel voor uw zorgverzekering

Kantoorgegevens:

TCF
(Tolsma Consultancy Franeker)

Schilcampen 6
8801 ME Franeker
Telefoon: 0517-396931
E-mail: mail@tcfzorg.nl
KvK: 01081554 te Leeuwarden
AFM: 12002231
Kifid: 300.000165

…………………………….

Execution only

Als u via www.tcfzorg.nl zelf een berekening maakt of een verzekering sluit, dan handelt u volgens het principe van “execution only”.
Dat wil zeggen dat u van ons, TCF, géén advies krijgt en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens u het beste bij u past.

Disclaimer

Informatie over onze dienstverlening.

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de tot stand koming van een financiele overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

 

Onze diensten

Met de vergunning die wij hebben mogen wij bemiddelen in zorgverzekeringen.
Wij richten ons op degenen die hun zorgverzekeringen zoveel mogelijk zelf (willen) regelen.
Onze site verstrekt géén adviezen.
Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

 

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn volledig advies vrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap van hebben kunnen aanbieden.
Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen.
Bij onze aanbiedingen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming, geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiele producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de producten van verzekeringsmaarschappijen, hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen.

 

De wijze waarop wij worden beloond

Wij ontvangen van de maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding (provisie) die een onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening gebracht wordt.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 
Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het:

Klachteninstituut Financiele 
Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG 
Den Haag
tel 0900-3552248
E-mail : consument@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

U kunt zich desgewenst tot de burgelijke rechter wenden, Nederlands recht is van toepassing.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan TCF niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd.
U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.
TCF , haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).
Alle opgenomen informatie in de ruimste zin des woords is in eigendom of in licentie van TCF , tenzij anders vermeld. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site(s).
Het is niet toegestaan de inhoud van de site(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of aan derden beschikbaar te stellen.
Nederlands recht is van toepassing.

 

Privacy Reglement

Als financieel dienstverlener is TCF overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. 
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
TCF houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
De AVG
25 mei 2018 is het zo ver, de “inwerkingtreding” van de Algemene Verorde- ning Gegevensbescherming, kortweg AVG. De AVG is de Nederlandse variant van de Europese verordening GDPR en volgt in Nederland de thans geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens of Wbp op.
Klik HIER voor de de Privacy Statement